သူရွိတယ္ဆို...
တေလာကလုံး သူနဲ႕ တင္ျပည့္။
သူမရွိတဲ့အခါ...
အလြမ္းေတြနဲ႕ တေလာကလုံးျပည့္။

ေႏြႏွင္း

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews