၀ွက္ထားတဲ့ ပုစၦာ

လေရာင္စိုလက္ တိမ္တစ္၀က္ႏွင့္
ခ်ိန္စက္ဆိုခ်င္ ကိုယ္သည္သာလွ်င္
သခင့္အပါး မေနအားလည္း
စိတ္မွာလြင့္ေမ်ာ တမ္းတေမာသည္
သခင္.. မသိႏိုင္ပါေလ.....။

ႏိုးသည္ေန႕ ည ေမ့မရသည္
သည္းအူလႈိက္၀ွန္ နာက်င္ဟန္ကို
သခင္သိလွ်င္ ဘယ္သို႕ဆိုမည္
စိတ္ကူးႏွင့္မွန္း ေရာ္ကာရမ္းလည္း
အေျဖ.. မသိႏိုင္ပါေလ.....။

၂၀၀၇

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews