အေဟာင္းေတြခ်ည္း..
အထပ္ထပ္
အသစ္အသစ္.. ထပ္မျဖစ္
တစ္ေယာက္တည္းလည္း မဟုတ္
ကဲ......
ေရွ႕ဆက္ဖို႕ ဘယ္လိုလဲ.....။

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews