ျမင္တယ္
ဒါေပမယ့္... ဖမ္းဆုပ္လို႕မရဘူး...။

သိတယ္
ဒါေပမယ့္...ဆြဲကိုင္ျပလို႕မရဘူး...။

ၾကားတယ္
ဒါေပမယ့္...ဘာသာျပန္လို႕မရဘူး..။

အျမင္-အသိ-အၾကား
အားလုံးေပါင္းပုံေဖာ္တဲ့အခါ
ဒါ...အခ်စ္ဆိုတာတဲ့ေလ....။

ေႏြႏွင္း

0 Comments:

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews