ဒီဇင္ဘာပုံျပင္

ဒီဇင္ဘာ ႏွင္းေတာထဲကပုံျပင္
သက္မ၀င္ခင္္
ႏို၀င္ဘာမိုးေျပးကအစဲ
ႏွင္းတို႕က ခပ္သည္းသည္းရြာခဲ့တယ္..။

ေႏြေရာက္ရင္ ႏွင္းေပ်ာက္မယ္အေတြးနဲ႕
ႏွင္းကိုအရာမသြင္း
ေျခရင္းမွာေႂကြဆင္းတာကိုပဲ ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့..။

တေရြ႕ေရြ႕ေပ်ာ္ဆင္းတဲ့ႏွင္း
ေႂကြရင္းေပ်ာ္ရင္း ေျခနဲ႕နင္းသြားေတာင္
ေက်နပ္ဆဲပါပဲတဲ့....။

ျဖစ္ၿပီးရင္ပ်က္မယ့္အရာပါပဲ
ခ်စ္သူ႕ေျခဖ်ားႏု
ႏွင္းရည္ဆြတ္ရင္းသာ
ပ်က္ယြင္းပါရေစလားကြယ္..။

1 Comment:

  1. Ko PoeThar Blog said...
    'DZifbmn tjyma&mif aEGESif;Mum;rSm

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews