ကြၽန္ေတာ္ လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တာ ကမ္းစပ္ကသဲေသာင္ျပင္မွတ္ေနတာ.. ေရလိႈင္းပုတ္ရင္ ေျခရာေတြေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္ေပါ့.. ေျခရာေကာက္တဲ့ သူနဲ႕ဆုံမွ ကိုယ္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္း သဲေသာင္မဟုတ္မွန္းသိရတယ္..

ေျခရာေကာက္သူရဲ႕အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး.. အဲဒီလမ္းကိုေလွ်ာက္မိသူ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အျပစ္သာပါေလ...
ရွိပါေစေတာ့...

2 Comments:

  1. hana san said...
    I have got a lot of regrets in life.
    One of them is "him", my prince! lol.
    NMA0707 said...
    For me, I myself don't know how to say it. Should I get the regrets for someone special? Just like a man in the maze, I cannot define it yet.

Post a Comment
 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews